news
# Online 1 สมาชิก 278
* ข้อมูล ปีงบฯ = 2564
รายงานการขอสิ่งก่อสร้าง
ลำดับ ประเภทงบประมาณ งบประมาณ จำนวน
1งบลงทุน181,110,50014
2งบเงินกู้ COVID-1924,812,90086
3205,923,400100
รายงานการขอครุภัณฑ์
ลำดับ ประเภทการขอ งบประมาณ จำนวน
1งบลงทุน43,736,200186
2งบเงินกู้ COVID-19131,259,000906
3174,995,2001,092